Stanovy DM


Název občanské iniciativy: Dělnická mládež

Zkratka občanské iniciativy: DM

Sídlo DM: Moulíkova 5, 150 00, Praha 5.

Cíle činnosti
Občanská iniciativa mladých lidí pod názvem Dělnická mládež má za cíl sdružovat mladé občany České republiky na základě jejich souznění s idejemi sociálními a národními a respektování zásad života ve svobodné a demokratické společnosti.
DM bude organizovat společenské, kulturní, dobročinné, ekologické a sportovní aktivity a tím bude pomáhat mladým lidem trávit efektivně volný čas. Cílem je dosažení vyšší psychické a fyzické úrovně svých členů a mládeže celého národa. Dělnická mládež dále bude přispívat k všeobecně hojnější účasti české mládeže na společenském dění a tak bude pěstovat odpovědnost za budoucnost své země.

I.
Orgány DM 
Statutárním orgánem DM je ústřední orgán se sídlem v Praze, který se nazývá předsednictvo. Toto předsednictvo je voleno nejméně jednou za 4 roky na jednání celostátního sjezdu mládežnické organizace. Předsednictvo DM také provádí zápisy a výmazy seznamu členů, který je členstvu k nahlédnutí v sídle DM.
     
Celostátní sjezd mládežnické organizace Dělnické mládeže (DM) je nejvyšším orgánem, který provádí zásadní kroky jako volby a změny, doplnění stanov a programových cílů organizace.
Celostátní sjezd volí statutární orgán spolku, kterým je předsednictvo, které má 5 členů, z nichž je zvolen předseda DM. Dalším členům předsednictva je určena konkrétní role podle momentální situace a potřeby. V závislosti na růstu členské základny může být počet členů předsednictva rozšířen na 7. Všichni členové předsednictva mají hlasovací právo. O všech rozhodnutích se hlasuje a usnesení se přijímá prostou většinou.
Celostátní sjezd svolává předsednictvo, které dává také klíč počtu zástupců na toto jednání. Delegáty volí ze svého středu místní organizace.
Celostátní sjezd kromě voleb ústředních orgánů zhodnotí dosavadní práci, vytyčí další cíle a úkoly a vyjadřuje se ke všem základním celostátním problémům, především v oblastech, které se dotýkají života a činnosti mládeže.
     
Tento sjezd může měnit nebo přijímat stanovy, včetně názvu, sídla a cílů činnosti DM a upravovat organizační strukturu Dělnické mládeže.

II.
Organizační jednotky
Základním článkem DM je místní organizace.
     
Mládežnická organizace Dělnická mládež (DM) vytváří místní organizace v rámci obcí, a to ve všech místech, kde se sdruží 3 a více členů DM.
Ustavení místní organizace DM proběhne na ustavujícím jednání. Přítomni mohou být také zástupci ústředního orgánu DM. Místní organizace si zvolí prostým hlasováním při většinovém systému předsedu. Dokument o založení místní organizace následně doručí zvolený předseda na adresu DM.
V případě, že místní organizace DM klesne počtem svých členů pod 3 osoby, pak se automaticky rozpouští a zbylí členové jsou zařazení do jiné místní organizace, která je místně nejbližší.
Místní organizace nemají právní subjektivitu. Mohou pouze na základě písemného zmocnění předsednictva uskutečňovat tzv. konkrétní úkoly, jako např. organizovat kulturní akce, vzdělávací semináře, veřejná shromáždění s pronájmem sálu, nebo na volném prostranství, zvát na besedy přední osobnosti naší politické a kulturní scény, atd.

III.
Práva a povinnosti členů
Členem DM může být osoba starší 14 let a mladší 35 let věku. Výjimka platí pouze pro členy předsednictva, kteří budou chtít dále setrvat ve své funkci i po dovršení horní věkové hranice. Poté mohou být naposledy zvoleni na celostátním sjezdu DM.
Každý přijatý člen Dělnické mládeže má právo volit funkcionáře své místní organizace, zároveň má právo být do těchto funkcí zvolen.
Podle vydaného klíče má právo každý člen DM se podílet na volbě delegátů a být volen do celostátního sjezdu mládežnické organizace DM. Na tomto celostátním sjezdu má právo být volen do nejvyšších funkcí mládežnické organizace DM.
Každý člen DM má právo se podílet na všech akcích této organizace, tyto akce hodnotit a navrhovat změny činnosti, její rozšíření a nebo změny zaměření. Zároveň má každý člen právo dostat každý vnitroorganizační písemný materiál, který bude DM vydávat.
Každý člen je povinen se účastnit všech akcí DM, podle pokynů instruktorů a vedení DM se zúčastňovat školení jednotlivých členů. Každý člen DM je zároveň povinen dodržovat stanovy a další doplňkové předpisy.
V případě, že některý člen soustavně nepracuje, tedy neúčastní se vyhlášených akcí DM, nepřichází na schůze a jednání DM, nebo hrubě porušil stanovy spolku či svým vystupováním poškozuje jeho dobrou pověst a jméno, může být předsednictvem DM z mládežnické organizace DM vyloučen. Proti vyloučení má každý člen právo se odvolat předsednictvu DM, které jej po vyslechnutí všech námitek pozve k jednání a s konečnou platností rozhodne o setrvání, nebo ukončení jeho členství v DM.
Mimo členství DM umožňuje i registraci příznivců. Zaregistrovaní příznivci se na činnosti DM podílejí obdobným způsobem jako řadoví členové, jsou však ochuzeni o některá práva členů, jakými jsou podílení se na hlasování nebo možnost být zvolen do funkcí jednotlivých orgánů DM.