Dělnická mládež představuje ideový program

Identita-mladez-revoluce

2. listopadu 2014 Oficiální program Dělnické mládeže (DM), který je stále platný, má 10 bodů, které popisují praktickou část fungování našeho spolku. Avšak naše činnost, která se aktivně projevuje právě skrze body popsané v  programu, vychází z určité názorové kontinuity, na základě jejíhož uvědomění se mladí lidé sdružují v naší organizaci. V preambuli našeho programu uvádíme, že „Dělnická mládež má za cíl sdružovat mladé občany České republiky na základě jejich spříznění s idejemi sociálními a národními a respektování zásad života ve svobodné společnosti“. Dále čtenář narazí na ústřední heslo DM spjaté s naší organizací „Identita – mládež – revoluce“. A právě tato tři slova nejlépe vystihují význam oněch „národních a sociálních idejí“, oné „názorové kontinuity“, náš ideový program:

IDENTITA

Šedá masa na konzumu závislých přisluhovačů, které jsou jakékoli vyšší principy cizí. K tomuto „světovému národu“ směřuje globální politika pod pláštíkem své multikulturní koncepce. Vykořenění původního evropského obyvatelstva pod přívalem řízené imigrace je záměrně zaměňováno s podružnými náboženskými či sociálními problémy. Evropský lid je odváděn od skutečnosti za situace, kdy je vystaven řízené genocidě. Kdo se vysloví proti multikulturnímu konceptu na obranu evropské či národní identity, je haněn či rovnou kriminalizován.

V odpovědi na snahu o totální vykořenění národů Evropy vyrostlo evropské národní hnutí, k němuž se hlásíme a jehož jsme v našich tuzemských podmínkách představiteli. Jsme tak nositeli moderního nacionalismu – vlastenectví 21. století. Naše vlastenectví neznamená staré opelichané a krátkozraké „Můj národ je lepší než tvůj“. Takto se projevovali „vlastenci“ v minulých staletích – nechť tam tato jejich idea i zůstane. Pro evropský nacionalismus v 21. století je stěžejní slogan: „Cítím a ctím pokrevní pouto s příslušníky mého národa a pouto mého národa s ostatními národy Evropy“. Tradice Evropy čelí zničujícímu procesu a my, evropští nacionalisté, jsme odhodláni nasadit ruku v ruce za přežití naší krve vše: Náš duch je zbaven závazků k materiálním statkům. Pouze naše čest a čisté svědomí je nám měřítkem, které stojí vysoko nad našimi osobními zájmy. Naše idea národní pospolitosti je nám vším. Jsme připraveni na jakékoliv oběti. Jsme připraveni obětovat v boji za vyšší principy i vlastní svobodu, našeho ducha totiž svobody zbavit nelze.

MLÁDEŽ

Bídný stav, v jakém se naše země nachází jak ekonomicky, tak morálně, volá po změně. Pohlédneme-li do historie, nositelem změn a revolucí byli vždy mladí lidé. Silná vůle mládí vyvane staré zatuchlé pořádky. Tak jako nám historie zrcadlí příklady minulosti, tak i nám dá jednou za pravdu. Budoucnost patří mladým.

Chceme budovat silné celonárodní hnutí, jehož jádrem bude maximálně ideologicky uvědomělá mládež. Před populisticky levnými tématy budeme raději poukazovat na skutečné jádro věci. Mezi svými členy budeme hledat raději schopné lídry než kvantitu bez vidiny prosperity. Taková koncepce nám umožní vybudovat na kamarádské bázi fungující ideologicky pevné hnutí, které bude později schopno využít naskytnuté příležitosti stát se tím živoucím elementem, který postupem času přiláká řady příznivců nikoli líbivou rétorikou, nýbrž i pouhou vyzařující silou, která bude sama o sobě atraktivní a nabídne alternativu v pozdějších ještě krušnějších dobách, které naši zemi bezesporu čekají.

REVOLUCE

Revoluce pro nás znamená absolutní smetení nastolených poměrů a zavedení nových pořádků. Jakéže poměry chceme smést? Materialismus, který je nezbytným souputníkem kapitalismu. Bezbřehý konzum jako přímý důsledek materialistické morálky, v jejímž zajetí jsou národy nevědomky porobeny. Okovy bankovní mafie, která vtiskla penězům absolutní moc nad duchovními hodnotami. Politickou korektnost, která zakazuje veškerou kritiku příčin globálních problémů.

A po jakých pořádcích voláme? Svobodu a soběstačnost národům. Národní politika neznamená orientaci na východ či západ, nýbrž vždy prvořadě na tuzemské zájmy a potřeby. Národní politika je také tou nehlubší zárukou vyváženosti a vzájemného respektu při udržování mezinárodních vztahů mezi národy, které mezi sebou cítí a ctí ono pokrevní pouto. Chceme zodpovědnost vůči druhému v daném společenství morálně povýšit nad hodnotu peněz a hmotných statků. Tradice a národní uvědomění je pevným kořenem každé země i národa. Silná mládež, která je vedena k zodpovědnosti, bude tou nejlepší investicí státu. Mládež, která ctí odkaz svých předků, nikoli konzumní ikony. Náš cíl je změna myšlení – revoluce ducha.


Předsednictvo Dělnické mládeže, 2.11.2014, Brno